• Nieuw product: FireTims

  • FireTims - voorbeeld eenvoudige 3D-weergave

Mediation bij conflicten over verkeerszaken

In het algemeen worden conflicten tussen overheid en burger procedureel opgelost door bijvoorbeeld het doorlopen van bezwarenprocedures, een gang naar de bestuursrechter of misschien wel naar de Raad van State.

Mediation, ook wel conflictbemiddeling genoemd, is sterk in opkomst als instrument bij het zoeken naar oplossingen bij conflicten tussen burgers of organisaties en de overheid. Dit kunnen gemeenten, provincies, waterschappen of het rijk zijn.

Redenen waarom dit een interessante oplossing kan zijn om conflicten op te lossen zijn:

  • het bespaart veel tijd (in plaats van langlopende procedures)
  • het bespaart veel geld (de juridische kosten van langlopende procedures )
  • relaties kunnen weer genormaliseerd of verbeterd worden, waardoor er werkbare situaties ontstaan
  • er is niet per definitie een winnaar cq. een verliezer maar er wordt naar een door beide partijen gedragen oplossing gezocht
  • zelfbeschikkingsmogelijkheid (je kan er mee stoppen wanneer je wilt)
  • het oplossen van conflicten in een vroeg stadium, formele juridische stappen kunnen altijd nog worden gezet
  • een gesprek van persoon tot persoon, niet op basis van positie of ambt
  • alles kan besproken worden
Lees meer

Veel conflicten tussen burgers en de overheid gaan over zaken op het gebied van ruimtelijke ordening of ruimtelijke plannen. Dat kunnen bestemmingsplannen zijn maar ook verkeersvisies, verkeersplannen (her)inrichtingsplannen van wegen, pleinen, kruispunten bedrijventerreinen, centra, wijken, dorpen of gemeenten. Vaak spelen hierbij zaken als ruimtegebruik, verkeersveiligheid, parkeren, hinder of problemen bij uitvoering van plannen een rol zoals geluidsoverlast, omleidingsroutes, doorsnijdingen enz.

In de “verkeerskundige” wereld wordt ook in toenemende mate het belang gezien van de inzet van mediators tijdens diverse processen. Een onafhankelijke bemiddelaar gaat samen met u en de andere partij op zoek naar een oplossing voor een probleem. De oplossing moet voor alle partijen aanvaardbaar zijn.

Bij mediation spelen vele factoren een rol. In eerste instantie gaat het vooral over de relatie en communicatie tussen partijen. Het is echter wel een groot voordeel als de mediator inhoudelijke achtergrondkennis heeft.

Bonotraffics heeft een Mfn-registermediator in huis die ingezet kan worden bij conflicten rondom ruimtelijke plannen. Mente Bonestroo heeft naast zijn kennis op het gebied van Ruimtelijke Ordening en het maken van Ruimtelijke Plannen ook veel kennis op gebied van verkeer en omgevingsmanagement.

Hij kan ingezet worden bij conflicten in de planfase maar ook zeker in de uitvoeringsfase. In toenemende mate bieden aannemers bij het inschrijven op grote infrastructurele werken ook een mediator aan om te bemiddelen bij conflicten tijdens de uitvoering.